Top

ICU Санал асуулга

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Хөдөөгийн эмнэлэг нь хот суурин газрын бус, улсын эрүүл мэндийн системийн тодорхойлсноор хотод байдаггүй эмчлүүлэгчдэд тусламж үзүүлнэ

*
*
*
*
*
*
*
*

Нөөц бололцоо

*
*
*
*
*
*
*

Эрчимт эмчилгээний тасгаас бусад тасаг, эрчимт эмчилгээний дараах  тасагдиализийн хэсгүүдэд нэмэлт ажилбар хийх боломжтой эсэх

*
*
*
*