Top

ICU Bảng câu hỏi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bệnh viện nông thôn được định nghĩa là khu vực không phải đô thị, chăm sóc cho bệnh nhân không phải ở thành phố, và được định nghĩa theo hệ thống y tế trong nước.

*
*
*
*
*
*
*
*

Năng lực

*
*
*
*
*
*
*

Khả năng bổ sung thực hành trong buồng nội khoa thông thường ngoài HSCC và ngoài các trung tâm chăm sóc phụ thuộc cao hoặc buồng bệnh chăm sóc mức độ trung gian hoặc đơn vị lọc máu

*
*
*
*